دوربین های مداربسته مراکز تجاری و فروشگاه ها جزو یکی از مهم‌ترین عناصر امنیتی است. مراکز تجاری و فروشگاه ها از مهم ترین مراکزی هستند که نیاز اساسی و همیشگی به نظارت و کنترل توسط دوربین های مداربسته دارند . دوربین های مداربسته و سیستم نظارت تصویری، در فروشگاه‌ها و مراکز تجاری جهت به حداقل رساندن اشتباهات انسانی در مراودات تجاری و همچنین جلوگیری از سرقت و کنترل و سنجش کار کارمندان بسیار ضروری است